Gold Planet
Klauzula informacyjna dla pacjentów
 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:
 
  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne K2 sp. z o.o. z siedzibą w Pile (kod pocztowy 64-920), przy ul. Żeleńskiego 17
  2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@abc.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – spełnienie obowiązku prawnego oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h RODO – przetwarzanie danych wrażliwych w związku diagnostyką, leczeniem i profilaktyką
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne i podmioty przetwarzające
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa